Duitsland
De motor van de EU, de wereldkampioen op het gebied van de export, de aandrijvende kracht van het economisch herstel en het land waar de energie een nieuwe toekomst krijgt. Duitsland belooft niet, Duitsland levert. De economische groei gaat omhoog, het financieringstekort is opgelost en de binnenlandse bestedingen nemen toe. Men zoekt vakmensen, de werkloosheid is op een niveau van voor 1991 en sinds 1 januari 2015 is het wettelijk minimumloon ingevoerd. Met name dit laatste en de uitdagingen van de “Energiewende” maken van Duitsland een land waar investeren loont.

Binnenlandse vraag
Er is de laatste jaren veel druk op Duitsland uitgeoefend om de binnenlandse bestedingen op te voeren. Daar zijn loonsverhogingen voor nodig, want ook de Duitse werknemers hebben de laatste jaren onder de druk van de bezuinigingen geleefd. Sinds er weer duidelijke loonsverbeteringen waarneembaar zijn, die zo nu en dan onder druk van stakingen afgedwongen werden, stijgen de binnenlandse uitgaven. Dat heeft niet alleen een positief effect op de bestedingen zelf, maar ook op de werkgelegenheid, op de staatskas en op de mogelijkheid om te investeren. Zeker in het oostelijke deel, waar nog een inhaalslag te behalen valt, zullen de komende jaren met name de particuliere bestedingen groeien.

Minimumloon
Duitsland kende minimumlonen binnen de CAO’s, maar had niet, zoals Nederland, een wettelijk minimumloon dat voor iedere werknemer geldend is. Daar is sinds 1 januari 2015 door de regering een eind aan gemaakt met de invoering van een voor alle economische activiteiten geldend minimumloon. Het is nog wat onwennig en er wordt enorm gelobbyd voor aanpassingen, maar feit is dat voor mensen met lage inkomens de invoering een zegen is. Hun besteedbaar inkomen is toegenomen, wat een directe uitwerking op de bestedingscurve heeft. Mensen die meer verdienen, geven meer uit. Dankzij de toenemende binnenlandse vraag, profiteert ook de Nederlandse economie doordat meer producten geïmporteerd worden.

De zwarte nul
Een voor buitenstaanders vreemd begrip is ‘de zwarte nul’. Voor Duitsland en voor de Duitse regering is dit een droom. Dat de regering de zwarte nul al in 2014 bereikte, werd dan ook gezien als een overwinning. Met dit begrip wordt een situatie bedoeld waarbij de regering geen financieringstekort meer heeft. Daardoor stijgen de staatsschulden niet langer en wordt economische stabiliteit bereikt. Duitsland zal, zo wordt verwacht, de komende jaren een financieringsoverschot bereiken. Dat, de discussie is al op gang gekomen, leidt tot belastingverlaging. Dat weer tot meer bestedingsruimte, met als gevolg verhoging van de uitgaven.

Stabiliteit
Zonder Duitsland en zonder de Duitse financiële inbreng zou de Europese Unie er anders uit zien. Duitsland is zich heel bewust van zijn historische verplichting om te bouwen aan een vreedzaam en succesvol Europa. Dat is te zien aan de inzet om de Griekse problematiek niet te laten ontaarden. Duitsland werkt mee om Griekenland zowel in de euro als binnen de EU te houden. De compromissen die daar voor nodig zijn, komen niet altijd makkelijk tot stand. Feit is echter dat er gestreefd wordt naar een acceptabel compromis. Die rol spelen de Duitsers ook in het Oekraïne conflict. Ondanks alle problemen, blijft men contact zoeken met Rusland. Steeds werkend aan de stabiliteit en de rust, waarbinnen een economie zich kan ontwikkelen.

Uitdaging
Duitsland staat voor een aantal uitdagingen, zoals de overstap naar alternatieve energie, de problemen rondom de schulden van de deelstaten en steden en dringend noodzakelijke investeringen in de infrastructuur, met name in het westelijke deel. Niet alleen komen hier gigantische bedragen aan te pas, feit is dat de uitdaging om nieuwe oplossingen te vinden en aan te dragen, groot is. Het zijn uitdagingen waarbij de regeringen, zowel federaal als op deelstaat niveau, ook de burgers oproept om mee te denken. Zo ontstaan er lokale energiecollectieven en nieuwe bedrijven die gespecialiseerd zijn in de ontwikkeling van bepaalde onderwerpen. De werkloosheid blijft dalen, het aantal vakmensen dat gezocht wordt, is niet aan te slepen en de investeringen in een moderne infrastructuur zijn enorm. Dat alles brengt weer investeringen in onroerend goed en vastgoed met zich mee.

Levensstandaard
Al deze indicatoren dragen bij aan de verdere verhoging van de Duitse levensstandaard en vormen een ideale – en structurele bodem voor investeringen. Duitsland weet dat het deel is van de EU, het hart is van deze unie en dat de Duitse economie de motor is van de verdere ontwikkeling van de EU. Daarvoor is een sterke euro nodig, zijn toekomstgerichte besluiten noodzakelijk en een positieve loonontwikkeling die bijdraagt aan economische groei. Dit zijn dan ook de duidelijk zichtbare pijlers van het Duitse beleid. Vernieuwend, zonder wat goed is los te laten. Op de centen letten, zonder in zuinigheid te vervallen. Uitdagend, maar wel zo dat het ook haalbaar is. Betrouwbaar, zoals de Duitse Mark altijd was, zoals hun auto’s zijn en zoals het woord van een Duitser is.